Tuesday, June 30, 2015

June 2015 Index

(Updated 2 Aug 2015).

Monday, June 22, 2015

Scott, Albert Lewis (16 Dec 1935 - 22 Jun 2015) [43193:&].

Scott, Albert Lewis 'Hen' (16 Dec 1935 - 22 Jun 2015) [43193:&].
Husband of Scroggins, Eunice (Scott) (16 Mar 1938 - ) [43190:&].
St. Paul Pioneer Press, Albert L. (Hen) Scott, 28 Jun 2015 [Legacy]
(Updated 28 Jun 2015).

Tuesday, June 16, 2015

Scroggins, Dorothy Pearl (Vandergrift) (25 Jul 2015 - 16 Jun 2015) [47872].

Scroggins, Dorothy Pearl (Vandergrift) (25 Jul 2015 - 16 Jun 2015) [47872] [FaG:148059476]..
Daughter of Scroggins, Lucius Elmer (28 Jun 1897 - ) [47868].
Daughter of Scroggins, Eva Marler (13 Aug 1898 - 7 Aug 1993) [47869].
Find A Grave
(Updated 16 Oct 2015).

Thursday, June 04, 2015

Tuesday, June 02, 2015

Scroggins, Larry M.  (3 Mar 1957 - 2 Jun 2015) [36877:P].

Scroggins, Larry M.  (3 Mar 1957 - 2 Jun 2015) [36877:P].
Son of Scroggins, Larry Monroe (14 Aug 1935 - 10 Aug 1994) [8950:P].
Hood River News, Larry Scroggins, 5 Jun 2015 [Newsbank]
Hood River News, Larry Scroggins, 9 Jun 2015 [Newsbank] 
Anderson's Tribute Center, Larry Scroggins [4 Jun 2015]
Facebook, Larry Scroggins [4 Jun 2015]
(Updated 10 Jun 2015).